Algemene Voorwaarden

Artikel 0 Algemene voorwaarden

 • De hierna opgenomen algemene voorwaarden zijn opgesteld door Stichting Sports at Sea, een overkoepelende organisatie ter bevordering van de stallingsmogelijkheden en faciliteiten voor de (water)sporten op het strand.

Artikel 1 Looptijd abonnement

 • Het abonnement wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 strandseizoen wat loopt van 1 maart tot 1 oktober. Daarna wordt het automatisch verlengd.

Artikel 2 Betaling

 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW (21%)
 • De genoemde prijzen worden gefactureerd in de eerste week na ontvangst van aanmelding of aanvangsdatum van het strandseizoen en worden geïnd per automatische incasso.
 • S@S behoudt zich het recht om de abonnementsprijzen jaarlijks te indexeren.

Artikel 3 Bewaring

 • Stichting Sports at Sea kan gedurende de looptijd van de overeenkomst het stallingobject en de persoonlijke tag te allen tijde terugnemen van een lid. De stichting heeft ten allen tijden het recht om gebruik te maken van zijn retentierecht indien het lid de verschuldigde abonnementskosten niet of niet geheel heeft voldaan.
 • Indien het abonnement tussentijds eindigt wegens een verzoek van het lid tot teruggave van het stallingobject en de persoonlijke tag is de laatste niettemin de volledige stallingprijs en eventuele extra kosten voor de nodige werkzaamheden verschuldigd.

Artikel 4 Verplichtingen leden

Stichting Sports at Sea:

 • neemt het stallingobject en de persoonlijke tag op afgesproken datum en tijdstip in bewaring en stelt het object op de afgesproken data en tijdstippen weer ter beschikking aan het lid;
 • neemt de zorg van een goede stichting bij bewaring van het stallingobject en persoonlijke tag in acht en treft de nodige maatregelen die in redelijkheid van hem verlangd kunnen worden ter voorkoming van schade aan het stallingobject en toebehoren;
 • geeft het stallingobject en persoonlijke tag niet bij derden in bewaring of in gebruik.

Artikel 5 Verplichtingen S@S-lid

Een S@S-lid:

 • dient het overeengekomen abonnementsbedrag vooraf te betalen door middel van factuur of automatische incasso. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt en tijdig wordt opgezegd, wordt het abonnementsbedrag naar rato geretourneerd.
 • mag nimmer zelf zijn eigendom van de stallingplaats halen dan wel naar de stallingplaats terugbrengen;
 • verschaft zichzelf nimmer toegang tot de het gehele complex, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de stichting;
 • is het niet toegestaan om op de stallingplaats onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te (laten) verrichten;
 • voldoet tijdig de verschuldigde abonnementsprijs en eventuele bijkomende kosten ook al wordt van het abonnement geen gebruik gemaakt;
 • dient zelf zorg te dragen voor een verzekering tegen casco schade en eventuele andere schade aan de inventaris.

Artikel 6 Annulering na reservering en opzegging abonnement

 • Tot één maand voor de ingangsdatum van de overeenkomst heeft het lid het recht om zonder kosten te annuleren; hierna is het lid het volledige bedrag verschuldigd.
 • Opzegging van een abonnement kan tot en met 31 decemeber het jaar voor aanvang voor het nieuwe strandseizoen. Opzegging dient per mail te gaan, na opzegging ontvangt het lid hiervan een bevestiging per mail.
 • Indien de inventaris van de stalling niet is opgehaald op de einddatum van het jaarcontract, dan gaat het lid daarmee automatisch een nieuw abonnement voor een strandseizoen aan.

Artikel 7 Tekortkomingen

 • Komt één van de partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.
 • Indien de stichting gedurende de looptijd van het abonnement niet of niet langer een stallingplaats of een vervangende stallingplaats kan aanbieden het lid, om wat voor reden dan ook, heeft de stichting het recht het abonnement met onmiddellijke ingang te ontbinden. Indien hiervan sprake is, zal de stichting, de dan nog resterende abonnementsprijs, aan het lid te restitueren.

Artikel 8 Vrijwaring

 • Bij elke schade door verlies, diefstal, inbeslagneming en beschadiging inventaris en toebehoren, ligt de aansprakelijkheid bij het lid.
 • De stichting is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 • Het lid is volledig verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van dit contract en vrijwaart het lid tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden, direct of indirect voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst.

Artikel 9 Huisregels Freakwave en Sports at Sea

 • Leden dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs/tag;
 • Aanwijzingen van de medewerkers van Sports at Sea moeten altijd opgevolgd worden. Op verzoek van een medewerker moet u zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs;
 • Instructies op borden en/of posters moeten worden opgevolgd, tenzij andere instructies gegeven worden door Sports at Sea;
 • Er moet rekening gehouden worden met andere gasten;
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld of intimidatie wordt niet getolereerd;
 • (On)gewenste intimiteiten en/of aanstootgevende contacten en/of ander ongewenst en/of asociaal gedrag worden niet getolereerd;
 • Roken, het gebruik van drugs en/of het overmatig gebruik van alcohol is niet toegestaan;
 • Leden zijn verantwoordelijk voor eigen gedrag en gedrag van de door hem/haar geïntroduceerde mensen;
 • Bij het plegen van een strafbaar feit (waaronder fraude, diefstal, handtastelijkheden, zedenmisdrijf) wordt direct de politie ingeschakeld;
 • Bij overtreding van onze huisregels of ander ongeoorloofd gedrag kunnen Sports at Sea medewerkers u melden dat u direct de sportaccommodatie dient te verlaten;
 • Tot de sportaccommodatie kan u de toegang worden ontzegd:

     – in geval van overlast en/of ongewenst gedrag

 • Sports at Sea en Freakwave zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die tijdens of in verband met het verblijf in of het gebruik van de sportaccommodatie of beschikbaar gestelde materialen is ontstaan;
 • Leden die schade toebrengen aan spullen van anderen of het pand incl. inboedel van Sports at Sea, zijn zelf hoofdelijk aansprakelijk voor hun daden;
 • Freakwave kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de daden van leden. Aansprakelijkheid die Sports at Sea eventueel oplegt aan Freakwave, of kosten die Freakwave extra moet maken, zal de vereniging verhalen op de daarvoor verantwoordelijke leden;
 • Sports at Sea en Freakwave zijn niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen en/of lichamelijk letsel van een lid tijdens of na gebruik van de sportaccommodatie;
 • Voor uw en onze veiligheid kan Sports at Sea gebruik maken van een videoregistratiesysteem;
 • Met betrekking tot het sporten op het water zijn er op de website van Freakwave onder het tabblad veiligheid de voorrangs- veiligheidsregels op het water nogmaals uitgelegd. Het bestuur gaat ervan uit dat ieder lid voor zijn eigen veiligheid en die van een ander op de hoogte is van deze regels.